Categorieën

Algemene voorwaarden


1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Actueel Nieuws Nederland, gevestigd op de Diligencedrift 25, 3436AW Nieuwegein.
   
 • Gebruiker: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van Actueel Nieuws Nederland website en/of diensten, onder meer door de website te bezoeken of door een Actueel Nieuws Nederland account aan te laten maken om een artikel te plaatsen.
   
 • Input: het materiaal dat door een Contribuant wordt ingebracht bij Actueel Nieuws Nederland zoals, maar niet beperkt tot, stilstaand en/of bewegend beeldmateriaal, geluidsmateriaal, geschreven en/of gesproken teksten.


2. Toepasselijkheid

 • 2.1 Door gebruik te maken van de website en/of diensten van Actueel Nieuws Nederland gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden die specifiek zien op het leveren van bijdragen door een Contribuant aan Actueel Nieuws Nederland staan omschreven in artikelen 7 t/m 10. Verwijzing naar de specifieke bepalingen laat uitdrukkelijk onverlet dat de voorwaarden in zijn geheel van toepassing zijn op ieder gebruik van Actueel Nieuws Nederland website en/of diensten en Actueel Nieuws Nederland bijdragen.
   
 • 2.2 Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze voorwaarden wordt door Actueel Nieuws Nederland uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Actueel Nieuws Nederland account

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten van de website van Actueel Nieuws Nederland kunt u een Actueel Nieuws Nederland account laten aanmaken om een artikel zelf te plaatsen. Indien u een account heeft gaat u ermee akkoord dat Actueel Nieuws Nederland deze gegevens opslaat en gebruikt. Registratie van een Actueel Nieuws Nederland account geschiedt door middel van een online aanmelding op de website. U bent verplicht om de gegevens naar waarheid in te vullen. Actueel Nieuws Nederland behoudt zich het recht voor een aanmelding voor een account te weigeren, in welk geval dit zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld. Het account is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Actueel Nieuws Nederland is te allen tijde gerechtigd om toegang tot (onderdelen van) het account te blokkeren of het gebruik ervan te beperken en/of andere maatregelen te nemen die Actueel Nieuws Nederland nodig acht, met name, maar niet beperkt tot, indien de Gebruiker handelt in strijd met bepalingen uit de gebruiksvoorwaarden, maar tevens bijvoorbeeld ten behoeve van onderhoud/onderzoek van de technische infrastructuur van de website en/of diensten. Indien Actueel Nieuws Nederland hier redelijkerwijs aanleiding toe ziet, zal zij de Gebruiker tijdig van dergelijke maatregelen trachten op de hoogte te stellen. Actueel Nieuws Nederland zal wegens zodanige blokkering/onderbreking nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. De overeenkomst tot gebruik van het account is voor onbepaalde duur, tenzij expliciet anders aangegeven door Actueel Nieuws Nederland. Opzegging met onmiddellijke ingang van de overeenkomst tot gebruik van het account is te allen tijde mogelijk door zowel Actueel Nieuws Nederland als door de Gebruiker van het account.

4. Verplichtingen van Gebruiker

De Gebruiker verplicht zich om Actueel Nieuws Nederland website en de diensten op deze website, zoals het Actueel Nieuws Nederland Account niet te gebruiken:

 • I)   

voor enig onwettig doel;

 • II)   

voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma's die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website en/of de computersystemen van Actueel Nieuws Nederland te omzeilen;

 • III)   

op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de website en/of diensten worden onderbroken en/of beschadigd of dat de functionaliteit van de website en/of diensten op enigerlei wijze worden aangetast;

 • IV)   

voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten;

 • V)   

op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Actueel Nieuws Nederland en/of een derden;

 • VI)   

inbreuk maken op rechten van Actueel Nieuws Nederland of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

5. Rechten

 • 5.1 De website van Actueel Nieuws Nederland inclusief de gepubliceerde informatie zijn beschermd middels Intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, naburige rechten en het merkrecht van Actueel Nieuws Nederland. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Actueel Nieuws Nederland niet toegestaan.

   
 • 5.2 De Contribuant blijft auteursrechthebbende op de Input. De Contribuant verleent aan Actueel Nieuws Nederland een onbeperkte wereldwijde niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaarmaken en verveelvoudigen van de Input, al dan niet in bewerkte vorm, middels welke media dan ook, via alle huidige en toekomstige technische middelen.

 

 • 5.3 De Contribuant stelt alleen Input beschikbaar waarvan de Contribuant zelf over alle benodigde rechten beschikt, waaronder, maar niet beperkt tot het auteursrecht.

 

 • 5.4 Actueel Nieuws Nederland zal zich inspannen bij het openbaarmaken en verveelvoudigen van de Input de naam van de Contribuant te vermelden. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is zal de Contribuant hiertegen geen bezwaar maken.

 

 • 5.5 De Contribuant verklaart zich ermee akkoord dat hij geen aanspraak maakt op enige vorm van (royalty)vergoeding.

 

 • 5.6 Actueel Nieuws Nederland is niet verplicht om de Input te accepteren of openbaar te maken.

 

6. Aansprakelijkheid

 • 6.1 De Gebruiker erkent dat Actueel Nieuws Nederland niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de website en/of diensten of gerelateerde website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade (zelfs wanneer Actueel Nieuws Nederland  op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zich een dergelijk verlies of schade zou kunnen voordoen).

 

 • 6.2 Contribuant staat ervoor in dat de Input geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot privacyrecht, auteursrecht, naburige rechten en merkenrecht. De Contribuant vrijwaart Actueel Nieuws Nederland tegen elke aanspraak van derden.

 

 • 6.3 De Contribuant zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van de Input geen inbreuk maken op enige wettelijke verplichting dan wel recht van een ander. Actueel Nieuws Nederland accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige zodanige inbreuk.

 

 • 6.4 De Contribuant zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van de Input zichzelf of anderen niet in gevaar brengen. Actueel Nieuws Nederland accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige gevaarstelling door de Contribuant van zichzelf of anderen.

 

 • 6.5 Actueel Nieuws Nederland accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die de Contribuant zal lijden als gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van het door de Contribuant beschikbaar gestelde Input.

 

 • 6.6 Actueel Nieuws Nederland accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele tijdens het voorbereiden of vervaardigen van de Input door Contribuant of door anderen geleden schade. Contribuant verklaart zelf tegen dergelijke schade verzekerd te zijn.

 

7. Verplichtingen Contribuant

 • 7.1 De Input mag op geen enkele manier kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk zijn. Het is aan Actueel Nieuws Nederland om dit te bepalen.

 

 • 7.2 De Contribuant verklaart de Input als zelfstandige natuurlijke persoon te vervaardigen en aan Actueel Nieuws Nederland te leveren. Partijen beogen hiermee geen arbeidsovereenkomst tot stand te brengen.

 

 • 7.3 De Contribuant verklaart zich ermee bekend en akkoord dat zijn Input te allen tijde via de website en/of andere diensten van Actueel Nieuws Nederland beschikbaar blijft.

 

8. Verplichtingen Actueel Nieuws Nederland

Actueel Nieuws Nederland zal vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke gegevens welke zij verkrijgt van de Contribuant. Actueel Nieuws Nederland zal deze gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het Actueel Nieuws Nederland Privacy Reglement.

9. Opschorting en beëindiging

Actueel Nieuws Nederland is te allen tijde bevoegd om zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg de activiteiten van Actueel Nieuws Nederland website en/of diensten (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, uw account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt, indien de Gebruiker inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden.

10. Wijzigingen

Actueel Nieuws Nederland behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.

11. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Alle eventueel geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.


Actueel Nieuws Nederland Privacy Reglement

1. Identiteit Actueel Nieuws Nederland

Actueel Nieuws Nederland is gevestigd te Nieuwegein (Nederland) op de Diligencedrift 25.

2. Doeleinden
Actueel Nieuws Nederland verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • om met u te communiceren over Actueel Nieuws Nederland website en uw informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten, zoals updates van Actueel Nieuws Nederland website;
 • om Actueel Nieuws Nederland website aan te passen aan uw wensen en behoeften;
 • ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • om aan u input te vragen voor de diverse Actueel Nieuws Nederland nieuws producties

 

3. Gebruik door Actueel Nieuws Nederland

We zullen u slechts bij uitzondering een mail sturen over de uitbreidingen van Actueel Nieuws Nederland internetdiensten. Mocht u geen prijs stellen op het ontvangen van dergelijke e-mails, dan kunt u dit aan ons doorgeven via de mail. Actueel Nieuws Nederland gebruikt de informatie over u om Actueel Nieuws Nederland website beter op uw wensen en behoeften af te stemmen. Actueel Nieuws Nederland gebruikt de Automatisch Gegenereerde Informatie tevens voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken.

4. Gebruik door derden

De persoonsgegevens worden door Actueel Nieuws Nederland niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt dan omschreven, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

5. Gebruik van Actueel Nieuws Nederland internetdiensten

In beginsel mag iedereen gebruik maken van Actueel Nieuws Nederland Internetdiensten en kan iedereen een Actueel Nieuws Nederland account aan laten maken om een artikel te plaatsen op Actueel Nieuws Nederland.

6. Gebruik van cookies

Ter uitvoering van Actueel Nieuws Nederland website en Actueel Nieuws Nederland diensten maakt Actueel Nieuws Nederland gebruik van cookies die door de browser worden opgeslagen op uw computer. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochten internetsite automatisch op uw computer worden geplaatst. Hierdoor blijven uw instellingen behouden als u opnieuw inlogt op de website. Cookies zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. U kunt uw computer zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op Actueel Nieuws Nederland website dan niet beschikbaar is. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

7. Beveiliging

Actueel Nieuws Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De wachtwoorden die u gebruikt op Actueel Nieuws Nederland website worden gecodeerd opgeslagen.

8. Verantwoordelijkheid Actueel Nieuws Nederland

De website van Actueel Nieuws Nederland kunnen hyperlinks (bijvoorbeeld in banners) bevatten waarmee de website worden verlaten en op de website van een andere partij terecht komt. Actueel Nieuws Nederland heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op deze websites van derden is een ander Privacy Reglement van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons) gegevens die via de website van Actueel Nieuws Nederland zijn verkregen. Actueel Nieuws Nederland accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

9. Bewaren van gegevens

Alle gegevens die op de website van Actueel Nieuws Nederland staan blijven oproepbaar zolang Actueel Nieuws Nederland de website beschikbaar stelt.

10. Wijzigingen Privacy Reglement

Actueel Nieuws Nederland behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Actueel Nieuws Nederland uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt Actueel Nieuws Nederland dit op de website.

11. Vragen en/of bezwaar gebruik persoonsgegevens

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig zelf wijzigen in uw account. Indien u klachten heeft over het Privacy beleid van Actueel Nieuws Nederland of bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u een e-mail sturen naar: info@actueelnieuwsNederland.nl of een brief sturen naar Actueel Nieuws Nederland Afdeling redactie, 3436AW Nieuwegein. Indien u wilt weten welke gegevens Actueel Nieuws Nederland over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen in uw account dan kunt u een e-mail sturen naar: info@actueelnieuwsNederland.nl  of een brief sturen naar Actueel Nieuws Nederland Afdeling redactie, 3436AW Nieuwegein.